Om föreningen

Computer Union är en förening för nörden i dig. Våra medlemmar pysslar bland annat med datorer, LAN och e-sport. Vi håller även på med teknik, robotar, cosplay, japansk populärkultur och mycket mer.

Våran lokal finns på Fiskaregatan 11 i Härnösand och om du vill bli medlem kostar det 250 kr för barn och ungdomar, 250kr för vuxna och 500kr för familjer.

Styrelsen

Sedan årsmötet den 7a april ser styrelsen ut såhär:
Henrik Hjelm – Ordförande
Thomas Svedin – Kassör
Henrik Fällgren – Ledamot
Simon Engelholm – Ledamot

Ulf Strömberg – Revisor

Kontaktinformation

Skicka ett mail till info@comun.se så svarar vi så snart vi kan.

Hitta till lokalen

Vår lokal är på Fiskaregatan 11 i Härnösand.

lokalen-huset
lokalen-karta

Stadgar

§ 1 Föreningens Firma
Föreningens firma är Computer Union Härnösand

§ 2 Målsättning
Föreningen har som målsättning att anordna alkohol och drogfria arrangemang för ungdomar. Föreningen skall uppnå sin målsättning genom att arrangera LAN och andra arrangemang som involverar dataspel.

§ 3 Sätesort
Föreningens säte finns i Härnösand

§ 4 Medlemskap
Medlem i föreningen är den som årligen betalar den medlemsavgift som föreningen fastställt samt vill verka för föreningens målsättning samt förbinder sig till att följa föreningens stadgar.

§ 5 Medlemsavgifter
Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet. Medlemskapet gäller verksamhetsår.
§ 6 Uteslutning
En medlem som allvarligt skadar föreningen kan avstängas av styrelsen. Avstängd medlem måste diskuteras på nästa årsmöte. Antingen så upphävs då avstängningen eller så utesluts medlemmen. Styrelsen och årsmöte kan upphäva avstängning och uteslutning.

§ 7 Årsmöte
Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före den 1/4 på tid och plats som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse ska avsändas till alla medlemmar senast en månad före ordinarie årsmöte och senast 14 dagar före extra årsmöte.
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Val av protokolljusterare tillika rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. a  Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
  b  Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets /räkenskapsåret.
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående verksamhetsår.
 8. Fastställande av medlemsavgifter.
 9. Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhetsåret
 10. Fastställande utav antalet ledamöter i föreningens styrelse.
 11. Val av ordförande i föreningen för en tid av 1 år, med möjlighet till omval.
 12. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av 1 år, med möjlighet till omval.
 13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 14. Övriga frågor.

Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet.

§ 8 Extra årsmöte
Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.

§ 9 Rösträtt
Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig och kan utövas genom ombud.

§ 10 Verksamhetsår
Verksamhetsåret utgörs av tiden mellan två årsmöten.

§ 11 Styrelsen
Föreningens styrelse skall bestå utav Ordförande samt minst två Ordinarie Ledamöter och en suppleant. Styrelsen väljs vid årsmötet. Styrelsen utser inom sig sekreterare, kassör och de övriga ledamöter föreningen anser sig behöva. Vid förfall inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden till och med nästa årsmöte.

§12 Styrelsens uppgifter
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsmötet för det senaste räkenskapsåret.
Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst hälften av ordinarie styrelseledamöter begär detta.
Styrelsen är beslutsmässiga då minst två tredjedelar av styrelsen är närvarande vid förannonserat styrelsemöte. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika antal röster inom styrelsen har ordförande utslags röst.

§ 13 Firmatecknare
Firmatecknare för föreningen utses inom styrelsen

§ 14 Stadgeändringar
Stadgeändring är giltig efter beslut av två på varandra följande årsmöte, varav minst ett
är ordinarie.
Med minst två tredjedels av majoritet årsmötets deltagare.

§ 15 Upplösning
Beslut om föreningens upplösning kan endast göras vid två på varandra följande
årsmöten, varav minst ett är ordinarie. Minst 2/3 av antalet avgivna röster måste bifalla
förslaget.
Vid beslut om upplösning av föreningen ska tillses att dess intäkter tillfaller verksamhet nämnad i föreningens syfte.